Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w sprawie zmian funkcjonowania publicznych przedszkoli

Leśnica, dnia 7 maja 2019

W imieniu wójtów i burmistrzów Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy, zrzeszającego kilkudziesięciu samorządowców z województwa opolskiego i śląskiego zwracamy się z apelem o zmianę niekorzystnych, szczególnie dla małych gmin, zapisów Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 – z późn. zm.).
Sprawa dotyczy zapisów § 11 tego rozporządzenia, które brzmią:
„§ 11.1. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.

2.W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący przedszkole zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami”.
Pragniemy przypomnieć, iż z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 368 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 – z późn. zm.) uchylono wcześniejsze Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 – z późn. zm.), w którym sprawa organizowania oddziałów zamiejscowych przedszkoli uregulowana była nieco inaczej, nie tylko naszym zdaniem korzystniej dla gmin. Cytat:
„§ 7.1. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.

2.W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący przedszkole zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tyki oddziałami.
Reasumując, w myśl poprzednich przepisów oddział zamiejscowy mógł być zlokalizowany w innej miejscowości niż przedszkole „macierzyste” (siedziby dyrekcji). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, tak być nie może. I dlatego wszyscy zastanawiamy się, dlaczego ? Jaki cel przyświecał tym zmianom?
W wielu – zwłaszcza mniejszych gminach, funkcjonują publiczne przedszkola z kilkoma oddziałami zamiejscowymi zlokalizowanymi w sąsiednich miejscowościach. Zazwyczaj dyrektorom tych przedszkoli zostały udzielone odpowiednie zniżki liczby godzin na sprawowania nadzoru nad oddziałami zamiejscowymi, do których dyrektorzy są w stanie dotrzeć w bardzo krótkim czasie – czasami nawet w ciągu 5-10 min. Zniżki te wynoszą nawet 15 godzin i pozwalaj dyrektorom doskonale i bezpośrednio nadzorować te oddziały.
Zapis w nowym – zmienionym Rozporządzeniu, który uniemożliwia łączenie oddziałów w różnych miejscowościach gminy, a tym samym nakazuje aby oddziały zamiejscowe przedszkoli były położone na terenie tej samej miejscowości jest bardzo niekorzystny, zwłaszcza dla mniejszych gmin. Zapisy te, w żaden sposób nie zwiększają i nie poprawiają nadzoru nad tymi oddziałami, a dodatkowo generują bardzo wysokie koszty ich funkcjonowania jako odrębnych przedszkoli.
Lokalizacja oddziału zamiejscowego na terenie danej miejscowości nie gwarantuje „czasowej” bliskości tego oddziału od przedszkola macierzystego i łatwiejszego nadzoru. W praktyce oddział zamiejscowy przedszkola w dużym mieście może być bardziej oddalony „czasowo” od przedszkola macierzystego niż np. w mniejszych gminach, gdzie często są to odległości 2-4 km (5-10 min).
Wprowadzenie ewentualnych zmian, określonych w obowiązującym rozporządzeniu dla wielu gmin będzie sporym wysiłkiem organizacyjnym a przez wszystkim finansowym.
Na dzień dzisiejszy nie wiemy w jaki sposób przepisy wspomnianego rozporządzenia wymagać i egzekwować będą Kuratorzy Oświaty. Czy będą domagać się od nas natychmiastowego doprowadzenia organizacji publicznych przedszkoli do obecnego stanu prawnego, czy też pozwolą na funkcjonowanie tych oddziałów na dotychczasowych zasadach.
W wielu gminach istniejące oddziały zamiejscowe musiałyby zostać przekształcone w odrębne przedszkola i dla każdego z tych oddziałów musiałby zostać powołany dyrektor i zatrudniony drugi – kolejny nauczyciel, co generuje bardzo duże koszty.
W wielu tych miejscowościach nie funkcjonują szkoły, a zatem nie ma możliwości utworzenia w nich zespołów szkolno – przedszkolnych.
Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o zmianę tego rozporządzenia w zakresie poruszanym w niniejszym piśmie.
Ponieważ w Ministerstwie Edukacji Narodowej obecnie trwają intensywne prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wyrażamy nadzieję, iż nasza prośba o zmianę niekorzystnych zapisów zostanie pozytywnie rozpatrzona.