Statut Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Tekst jednolity STATUTU w rozumieniu art. 9 ust 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania

§1

Stowarzyszenie zwane dalej Stowarzyszeniem nosi nazwę Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe i jest osobą prawną.


§2

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.


§2a

 1. Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie działań określonych w rozdziale II § 5 niniejszego statutu.
 2. Działalność określona w pkt. l jest wyłączną statutową działalnością Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i dotyczy realizacji zadań na rzecz ogółu społeczności.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Leśnica.


§4

Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną odznaczającą go od organizacji i stowarzyszeń.


Rozdział II
Cele, Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§5

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

 1. Podjęcie wspólnych działań dla szerzenia postaw tolerancji i współpracy wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości światopoglądu i miejsca zamieszkania.
 2. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum publicznym w Polsce wobec administracji rządowej Parlamentu RP i innych instytucji publicznych, a także prywatnych.
 3. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia w stosunkach zagranicznych, a w szczególności z niemieckimi władzami państwowymi i innymi instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi RFN, a także z przedstawicielami dyplomatycznymi i konsularnymi Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.
 4. Twórcze pobudzanie aktywności społeczno – politycznej oraz stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu kultury, sztuki i oświaty środowisk śląskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia niemieckiego.
 5. Pielęgnacja i popularyzacja wielokulturowości Śląska.
 6. Nawiązywanie współpracy partnerskiej z miastami, regionami i gminami innych państw.
 7. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń działaczy samorządowych.
 8. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku, Fundacji Rozwoju Śląska oraz innych organizacji mniejszościowych.
 9. Stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego gmin.
 10. Wykreowanie elit intelektualnych, politycznych i gospodarczych ludności rodzimej.
 11. Propagowanie idei, „wspólnej Europy”, popularyzacja wiedzy o prawie UE, działaniach jej organów oraz polityce UE i jej instrumentach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rolnej i terenów wiejskich.
 12. Informowanie, szkolenie i przekazywanie wiedzy na temat programów Unii Europejskiej oraz inicjowanie projektów ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów wiejskich.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Występowanie w roli moderatora postaw społecznych i politycznych,
 2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych i oświatowych służących pielęgnowaniu tradycji rodzimych.
 3. Czynną współpracę z władzami TSKN, Fundacji Rozwoju Śląska oraz innych instytucji mniejszościowych.
 4. Współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i w innych krajach Europy i świata.
 5. Stwarzanie członkom Stowarzyszenia możliwości do podnoszenia umiejętności samorządowych poprzez organizowanie kursów, seminariów i staży.
 6. Propagowanie rozwiązań i uzgadnianie wspólnych stanowisk wobec występujących problemów.
 7. Udział w kreowaniu polityk regionalnej.
 8. Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i innych środków przekazu.
 9. Promocję gospodarczą, turystyczną i kulturalną gmin śląskich.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 11. Lojalną obronę godności i dobrego imienia członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców gmin reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia,
 12. Wzajemne informowanie się przez członków Stowarzyszenia o zamierzeniach, osiągnięciach, organizowanych imprezach, nawiązanych kontaktach i prowadzonych rozmowach istotnych dla rozwoju gmin i Stowarzyszenia.
 13. Organizacyjne, metodyczne i finansowe wspieranie służby zdrowia, opieki społecznej, oświaty oraz ośrodków kultury, sportu i sztuki.
 14. Organizowanie praktyk, staży, stypendiów dla kształcącej się młodzieży.
 15. Organizowanie staży i praktyk zawodowych.
 16. Organizowanie wymian młodzieży.

Rozdział III
Nabywanie i utrata członkostwa Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być działacze samorządowi, w tym w szczególności: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący Rad Miast i Gmin, którzy deklarują czynnie realizować cele i zadania Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby, która popiera statutowe cele Stowarzyszenia.

§9

 1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia po zatwierdzeniu jej Zarząd.
 2. Odwołanie do decyzji odmownej rozpatruje Komisja Rewizyjna.

§10

Zarząd Stowarzyszenia może nadać członkostwo honorowe każdej osobie fizycznej, która posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia

§11

Walne Zgromadzenie może uchwalić nadanie tytułu Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia osobie fizycznej, która posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia i jest aktualnym lub byłym członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

§12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz i organów Stowarzyszenia.
 2. Korzystać z lokalu, urządzeń i środków Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
 3. Swobodnego wyrażania swoich poglądów na temat wszystkich spraw będących przedmiotem działania Stowarzyszenia.
 4. Wystąpić ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi.

§13

Członek wspierający posiada wszelkie uprawnienia wymienione w § 12 z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§14

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek w sposób godny i sumienny:

 1. Brać udział w pracach podjętych dla realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i innych aktów decyzyjnych organów Stowarzyszenia.
 3. Wpłacać terminowo składki członkowskie.

§15

Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:

 1. Rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Wystąpienia członka Stowarzyszenia.
 3. Śmiercią członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.
 4. Wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia statutu, bądź działania na szkodę Stowarzyszenia,
 5. Skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia z powodu długotrwałego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§16

 1. Uchwałę w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 2/3 głosów, a w przypadku naruszenia punktu 5 § 15 – Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu, skreślony może odwołać się do Komisji Rewizyjnej, która rozstrzyga ostatecznie.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

§18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków,

 1. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, z obecnością, co najmniej potowy liczby członków, w terminie do jednego miesiąca od chwili złożenia żądania.

§19

Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Wytyczenie głównych kierunków pracy Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
 3. Wybór Zarządu Stowarzyszenia w składzie, co najmniej trzech osób oraz Komisji Rewizyjnej w składzie trzech osób na okres czterech lat.
 4. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz wprowadzanie zmian w jego treści.
 5. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 6. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§20

 1. Decyzje i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 50 % uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie wyznaczonym nie wcześniej niż po dwóch dniach – niezależnie od ilości obecnych.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza się na żądanie 1A uprawnionych do głosowania.
 3. Członkowie Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie i miejscu posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Stowarzyszeniu, nie później niż na 14 dni przed zamierzonym zebraniem.

§21

Organem kierującym pracą Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami Członków jest Zarząd Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia upływa w dniu wyboru nowego Zarządu.

§22

Zarząd wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona Przewodniczącego, co najmniej jednego zastępcę, sekretarza i skarbnika.
Zarząd ma prawo w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków zwolnić swoich członków z pełnionej funkcji na ich prośbę oraz dokooptować do swego składu nowego członka.

§23

Zarząd odbywa swe posiedzenia, co najmniej cztery razy w roku.

§24

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na rzecz innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań.
 4. Składanie raz w roku sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
 5. Powoływanie komisji problemowych i ustalanie zakresu ich działania.
 6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji.
 7. Ustanawianie pełnomocników i określanie zakresu ich działania.

§25

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Zwołuje posiedzenia Zarządu.
 2. Organizuje prace Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.
 3. Angażuje, określa zakresy obowiązków oraz uposażenia etatowych pracowników biura Stowarzyszenia.

§26

 1. Obrady Zarządu są protokołowane.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy jego członków.
 3. W razie równości głosów, rozstrzygający głos przypada przewodniczącemu,
 4. Na wniosek każdego z członków Zarządu, głosowanie może odbywać się jako tajne.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§27

Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. Dokonanie wyboru Przewodniczącego i jego zastępcy i sekretarza.
 2. Skontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej oraz stanu majątkowego Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i stawianie wniosku o udzielenie absolutorium.
 4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wypadku stwierdzenia nieprawidłowej działalności Zarządu.

§ 27a

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • b) są osobami, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Rozdział V
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zaciąganie zobowiązań majątkowych

§28

Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Przewodniczącego, a w jego zastępstwie przez innego uprawnionego przez Zarząd członka Zarządu.

§29

 1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem, a także w innych sprawach statutowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek tego Zarządu i osoba uprawniona na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnik).
 2. W zakresie prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia, Przewodniczący składa oświadczenia woli jednoosobowo.
 3. Jeżeli czynność prawna przekracza zakres bieżącej działalności Stowarzyszenia może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, dla jej skuteczności potrzebna jest zgoda skarbnika, a w razie jej braku lub odmowy – uchwała Zarządu.


Rozdział VI
Gospodarka finansowa

§30

Środki finansowe dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:

 1. Składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
 2. Dotacji, subwencji i darowizn.
 3. Prowadzenia działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na cele statutowe.

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. Zakupu na szczególnych warunkach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


Rozdział VII
Zmiany w statucie i sposób rozwiązania Stowarzyszenia.

§31

O zmianach i uzupełnieniach niniejszego statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 50 % liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie wyznaczonym nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 1 miesiąc -niezależnie od liczby obecnych.
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu swojego majątku i wybiera Komisję Likwidacyjną do jego likwidacji.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§32

Stowarzyszenie jest organizacją mniejszości narodowej w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez międzynarodowe regulacje prawne.

§33

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działalności lub członkiem organizacji zrzeszających organizacje mniejszości narodowych. Uchwałę o wstąpieniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Statut uchwalono przez zgromadzonych na Zebraniu Założycielskim dnia 28 października 1994 roku w Leśnicy.