Projekt: „Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego” w 2024 r.

Projekt „Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2024 r.” jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska” / Dieses Projekt wird gefördet aus Mitteln der deutschen Minderheit, welche in Verfügung der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens stehen”