APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE DYSKRYMINACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE DYSKRYMINACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ  z dnia 22.02.2022

Sejmik Województwa Opolskiego, w poczuciu odpowiedzialności za Wspólnotę Regionalną, której integralną cześć stanowią mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące nasze województwo, z wielkim zdumieniem, oburzeniem i niepokojem przyjął Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Rozporządzenie to jawnie godzi w europejskie standardy traktowania mniejszości narodowych, dyskryminuje i stygmatyzuje mniejszość niemiecką, która, jako jedna z dziewięciu mniejszości narodowych w Polsce, miała dotąd zapewnione nauczanie swego języka – jako języka mniejszości narodowej, na tych samych zasadach jak pozostałe mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne. Stan ten gwarantowało  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. Umożliwiało ono uczniom należącym do wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), naukę tego języka. Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2022 r., które zmniejszyło wymiar nauki języka mniejszości z 3  do 1 godziny tygodniowo, wprowadziło dyskryminację mniejszości niemieckiej. Potraktowanie mniejszości niemieckiej w odrębny sposób niż innych jest niezrozumiałą i niemieszczącą się w kategoriach państwa prawa dyskryminacją, narusza poczucie bezpieczeństwa i podważa zaufanie do Rzeczypospolitej obywateli polskich narodowości niemieckiej. Niemcy w Polsce – jako mniejszość narodowa – mają prawo do systemu edukacji uwzględniającego nauczanie języka mniejszości w takim samym wymiarze jak pozostałe mniejszości narodowe.

Zmniejszenie nauczania języka niemieckiego w tak znaczącym wymiarze będzie miało poważne i nieodwracalne  skutki dla społeczności  Województwa Opolskiego. Z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości korzysta obecnie 28 800 dzieci i młodzieży. Wskutek zmian wprowadzonych rozporządzeniem pracę stracić może 2/3 nauczycieli – germanistów. Opolskie samorządy w wyniku wprowadzonych korekt stracą w 2022 r. 17 832 201 złotych a od 2023 r. kwotę 52 447 651 zł  złotych

Język niemiecki jest wartością kulturową, jest cennym dobrem mającym znaczący wpływ na szanse życiowe i przyszłość młodych Opolan, to także gospodarczy potencjał niezbędny dla rozwoju Województwa Opolskiego. Strategia Rozwoju Województwa uchwalona jednogłośnie przez wszystkich Radnych Sejmiku 21 grudnia 2021r. zawiera zapis: „Rozwój społeczeństwa wielokulturowego (wsparcie działań służących otwartości i  tolerancji, rozwojowi wielokulturowości, integracji międzykulturowej i tożsamości regionalnej; promocja i wsparcie działań służących podtrzymywaniu i  rozwojowi tożsamości kulturowej i  językowej mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących region; promocja gwary śląskiej; rozwój edukacji kulturowej, wsparcie i integracja cudzoziemców i reemigrantów”.  Powstaje pytanie o  realizację tego CELU strategii, jeżeli rząd, daje jasny sygnał, ze wielokulturowe dziedzictwo naszego regionu i innych regionów Polski nie jest wartością samą w sobie, ale czymś, co ma być systemowo napiętnowane i eliminowane.

Żyjemy w zjednoczonej Europie, gdzie prowadzenie polityki nacjonalizmu i ustawicznej walki z innymi narodami nie daje poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia, a także utrudnia rozwój. Uważamy, że ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie szkodliwe dla interesów państwa polskiego i będzie godzić w dobro reprezentowanych przez nas społeczności które od wieków zamieszkują teren obecnej Rzeczpospolitej.

Wyrażamy oczekiwanie, że poszanowanie i wspieranie języka mniejszości niemieckiej w Polsce będzie zagwarantowane.

Zwracamy się do Rady Ministrów RP o poważne potraktowanie naszego stanowiska prowadzącego do  wycofania przez  Ministra Edukacji Narodowej i Nauki zmian dyskryminujących mniejszość niemiecką, jednoznacznie szkodliwych dla opinii międzynarodowej  i dobrosąsiedzkich relacji Polski.

Apelujemy do posłanek i posłów Ziemi Opolskiej o udzielenie wsparcia i podjęcie działań w celu przywrócenia rozwiązań poprzednich – sprawdzonych i satysfakcjonujących  mniejszości narodowe i uwzględniających interes Województwa Opolskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa. Natomiast na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r., poz. 2836) Sejmik Województwa Opolskiego w sprawach ogólnospołecznych może uchwalać apele i rezolucje.

W związku przyjęciem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, które w sposób jawny  dyskryminuje mniejszość niemiecką, przyjęcie niniejszego apelu jest uzasadnione.

Zdjęcie: opolskie.pl